Price List

Teflon Plugs- Fixed Hook

½ oz, ¾ oz = R 28-00

1 oz, 1 ¼ oz, 1 ½ oz = R 30-00

2 oz, 2 ½ oz = R32-00

3 oz, 3 ½ oz = R35-00

4 oz, 4 ½ oz , 5 oz = R 40-00

 

Teflon Plugs- Free running

½ oz, ¾ oz = R 28-00

1 oz, 1 ¼ oz, 1 ½ oz = R 30-00

2 oz, 2 ½ oz = R32-00

3 oz, 3 ½ oz = R35-00

4 oz, 4 ½ oz , 5 oz = R 40-00

Corib Bucktails

3/8 oz , ½ oz = R28-00

¾ oz , 1 oz = R30-00

1 ½ oz = R32-00

2 oz , 2  ½ oz = R35-00

Paddle Tails – Rigged on Nylon

½ oz = R30-00

¾ oz = R35-00

1 oz = R40-00

1 ½ oz = R45-00

2 oz = R50-00

3 oz = R55-00

Paddle Tails – On a clip

1 oz = R40-00

1 ½ oz = R45-00

2 oz = R50-00

3 oz = R55-00

 

 

 

 

Clip Rigs – No Paddle Tail (Includes Lure Clip)

1 oz = R20-00

1 ½ oz = R25-00

2 oz = R25-00

3 oz = R30-00